ပါ၀င္ေသာေဆး-L isoleucine, L leucine, L lysine, L methionine, L phenylalanine, L threonine, L tryptophan, L valine, L histidine

ေဆးပံုစံ-ေဆးထုပ္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အသားဓာတ္အားေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ ထုပ္ တစ္ေန႔ ၃ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-အသည္း ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နုိ႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား သတိျပဳသံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေလပြျခင္း၊ အာေျခာက္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ အသည္းဓာတ္မ်ား တက္ျခင္း။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)