ေခြးကိုက္ၿပီး ဘယ္နွစ္ရက္အၾကာမွာ ေခြးရူးျပန္တတ္သလဲ

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေျပာ၍ မရပါ။

ေခြးကိုက္သည့္ေနရာနွင့္ ဦးေနွာက္ အကြာအေဝးေပၚ မူတည္၍

မ်က္နွာ၊ လည္ပင္းတို႔တြင္ အကိုက္ခံရပါက ေရာဂါေပၚခ်ိန္ ျမန္ၿပီး
ေျခ၊ လက္တို႔၌ အကိုက္ခံရပါက ေရာဂါေပၚခ်ိန္ ၾကာတတ္ပါသည္။

ေရာဂါျဖစ္ရန္ အေစာဆံုး ၅ရက္မွ ၃လအတြင္း အျဖစ္မ်ားပါသည္။
အၾကာဆံုး ၆နွစ္အထိ ၾကာတတ္ပါသည္။

ေခြးကိုက္ၿပိး ဘယ္အခ်ိန္အတြင္း ေဆးထိုးသင့္သလဲ

ေခြးကိုက္ခံရတိုင္း ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး ခ်က္ခ်င္းထိုးသင့္ပါသည္
ေစာနိုင္သမ်ွ ေစာထိုးပါက စိတ္ခ်ရပါသည္

ခ်က္ခ်င္းမထုိးနိုင္လ်ွင္လည္း ထိုးနိုင္ခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးထိုးသင့္သည္
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခြးရူးျပန္ လကၡဏာ မေပၚေသးသမ်ွ ထိုးနိုင္ပါသည္

ကုသရန္ ေဆးမရွိသည့္အတြက္ လကၡဏာေပၚမွ ေဆးထိုးပါက ဧကန္မုခ် ေသဆံုးနိုင္ပါသည္။

ေခြးရူးျပန္ေရာဂါသည္ လူတစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔ ကူးစက္တတ္ပါသလား

ေခြးရူးျပန္ေရာဂါသည္ ေသြးေႏြးသတၱဝါ အခ်င္းခ်င္း ကူးစက္တတ္ေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔
ကူးစက္ျခင္း အလြန္ရွားပါးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔တြင္မူ လူအခ်င္းခ်င္ ကူးစက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားလ်ွင္ မမွားပါ