အသည္းအစားထိုး ကုသျခင္း

အသည္းသည္ အလွဴရွင္ထံမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ယူ၍ လူနာထံေပးနိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ အသည္းတြင္ ျပန္လည္ပြားမ်ားနိုင္ေသာ သတၱိရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေသဆံုးၿပီးသူ လွဴဒါန္းေသာ အသည္းကိုလည္း လူနာ၂ေယာက္စာ အစားထိုးနိုင္သည္။

အသည္း အစားထိုးမႈ ခံယူနိုင္ရန္ လူနာနွင့္ အလွဴရွင္သည္ Rhေသြးအမ်ိဳးအစား၊ HLA အမ်ိဳးအစားမ်ား တူ မတူ စစ္္ေဆးရန္
လိုအပ္ပါသည္

Bပိုး၊ Cပိုးမ်ား ကင္းရွင္းရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။