ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ အသည္း ပ်က္စီးေနသည္ကို ျပသေနပါသည္

ပထမ အဆင့္၌
၁။ ဆိုး႐ြားစြာ ပ်ိဳ႕ေနျခင္း
၂။ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ မိမိ အလြန္နွစ္သက္ေသာ အစားအစာကိုပင္ မစားနိုင္ျခင္း
၃။ အလြန္အမင္း နံုးခ်ိျခင္း
၄။ ဝမ္းပ်က္ျခင္း

ေနာက္ပိုင္းတြင္
၅။အသားဝါလာျခင္း
၆။ဗိုက္ပူလာျခင္း
၇။ ထိခိုက္မိပါက ေသြးျခည္ဥ လြယ္ျခင္း
၈။ ကေယာင္ကတမ္း ေျပာျခင္း
၉။ အလြန္အမင္း မွိန္းျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း