အသည္းပ်က္စီးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား

၁။ဦးေနွာက္ေယာင္ယမ္းျခင္းေၾကာင့္ သတိမမွန္ျဖစ္ျခင္း
၂။ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ က်ဆင္းျခင္း
၃။ေသြးတြင္း အက္ဆစ္ပမာဏ တက္လာျခင္း
၄။ပိုးဝင္ျခင္း
၅။ကိုမာဝင္ျခင္း
၆။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ျခင္း
၇။ေသြးေပါင္ထိုးက်ျခင္း
၈။အေမာေဖာက္ျခင္း