ရုတ္တရက္ အသည္း ပ်က္စိးျခင္းအတြက္ ကုထံုးမွာ

၁။ သတိလစ္ေနေသာ လူနာကို အထူးၾကတ္မတ္ကုသေဆာင္၌ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
၂။ နွလံုးနွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း အႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၃။ လူနာ၏ သတိ အေျခအေနကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၄။ လူနာ၏ အာဟာရ အေျခအေနကို ႀကည့္ရႈျခင္း
၅။ ဆီးပမာဏ တိုင္းတာျခင္း
၆။ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း ကို ကုသျခင္း
၇။ ေသြးစစ္ျခင္း
၈။ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ ရုိက္ျခင္း

အလြန္အမင္း ဆိုး႐ြားလာပါက တစ္ခုတည္းေသာ ကုထံုးမွာ အသည္းအစာထိုးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္