ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းနွင့္ ေဆးမ်ား

၁။ အကယ္၍ လူနာသည္
-အထက္လန္၊ ေအာက္ေလ်ွာျခင္း
-အစာ/ ေရ မဝင္ျခင္း
-ေသြးတြင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း
-အျခား ေသြးေပါင္က်ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရွိပါက
ေန႔စဥ္ စြဲေသာက္ေနေသာ ေဆးမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ရပါမည္

၂။ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရပါမည္
-ဆီးေဆးမ်ား
-ACEI
-Creatinineဓာတ္ တက္ေနပါက မက္ေဖာ္မင္
-အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား
-gentamicinကဲ့သို႔ ေက်ာက္ကပ္ထိေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

၃။ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကို သံုးရမည္ဆိုပါက သတိျပဳပါ
-ယစ္မ်ိဳးဝင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား
-ဓာတ္မွန္ ရိုက္ရန္ သံုးေသာေဆးမ်ား