ေက်ာက္ကပ္ ရုတ္တရက္ ပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ကုသျခင္း

၁။ ေက်ာက္ကပ္သို႔ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ က်ဆင္းျခင္းအတြက္
-ရည္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းျခင္း
-ပိုးဝင္၍ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း ျဖစ္ပါက နိုင္နင္းေသာ ပိုးသတ္ေဆး ေပးျခင္း
– Shock ျဖစ္သည္ ထင္ရပါက အေရးေပၚ ကုသ၍ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ပို႔ပါ

၂။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္းအတြက္
-ေက်ာက္ကပ္ ဧရိယာကို ဓာတ္မွန္ / CTဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္း
-အကယ္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈ ေတြ႕ရွိရပါက မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရန္ နွင့္ လိုအပ္ပါက ႁပြန္ထည့္ရန္ ေက်ာက္ကပ္ဌာနနွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္

၃။ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္
-ေက်ာက္ကပ္ဌာနနွင့္ ျပသရန္
-လိုအပ္ပါက ေက်ာက္ကပ္ေဆးရမည္