ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ ကုထံုးမ်ား

အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္
၁။ အရည္ အဝင္အထြက္ ပမာဏကို ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း
-ဆီးထြက္ နည္းျခင္း
-ေသြးေပါင္က်ျခင္း
-ေသြးခုန္နႈန္းျမန္ျခင္း
-ေဖာေယာင္လာျခင္း

၂။အရည္ဓာတ္ ထိန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

၃။ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ေစေသာ ေဆးမ်ား ရပ္ျခင္း

၄။အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
-ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္း
-ဆီးပိုက္ထည့္၍ ဆီးပမာဏ တိုင္းျခင္း
-ေန႔စဥ္ ေက်ာက္ကပ္ဓာတ္မ်ား (UREA & Creatinine) စစ္ေဆးျခင္း
-ေန႔စဥ္ ေရအဝင္အထြက္ ပမာဏ တိုင္းတာျခင္း
-ေန႔စဥ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ျခင္း

၅။ အစားအေသာက္ စစ္ေဆးျခင္း
သာမန္လူတစ္ဦး လိုအပ္သည့္ ပမာဏအတိုင္း စားနိုင္သည္။