ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးသင့္သလဲ

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၁။ မည္သည့္ေဆးနွင့္မွ် မသက္သာေသာ နွလံုး အေမာေဖာက္ျခင္း
၂။ ပိုတက္ဆီယမ္ ၇ mmol/l ဆက္တိုက္ေက်ာ္ေနျခင္း
၃။ ျပင္းထန္အဆင့္ ေသြးတြင္းအက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားျခင္း
၄။ ယူရီးယား မ်ားသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
၅။ ယူရီးယားေၾကာင့္ နွလံုးဖံုးေျမႇးေယာင္ယမ္းျခင္း
၆။ ေအာက္ပါေဆးမ်ား ေဆးလြန္ျခင္း
-အိပ္ေဆးႏြယ္ဝင္မ်ား
-လစ္သီယမ္
-အရက္ နွင့္ အရက္ျပန္
-အက္စပရင္ ႏြယ္ဝင္ေဆးမ်ား
-သီအိုဖိုင္လင္း