ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ေက်ာက္ကပ္ေသြးလွည့္နႈန္း က်ဆင္းျခင္း
၁) ေသြးေပါင္ ထိုးက်ျခင္း
၂) ေက်ာက္ကပ္ ေသြးေၾကာမႀကီး က်ဥ္းျခင္း
၃) ေရဓာတ္အလြန္အမင္း က်ဆင္းေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

၂။ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္း
၁) ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ ရုတ္တရက္ ပ်က္စီးျခင္း
၂) ေက်ာက္ကပ္ ဆံျခည္မ်ွင္ေသြးေၾကာထံုး ပ်က္စီးျခင္း
၃) ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း
၄) ကင္ဆာေဆးမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား အေျမာက္အျမား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ျခင္း
၅) ေသြးေပါင္ အလြန္အမင္း တက္ျခင္း

၃။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္း
၁) ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေက်ာက္ပိတ္ျခင္း
၂) ဆီးလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာမ်ား
၃) ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း
၄) ဆီးလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္း