ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ျခင္း

ျဖစ္တတ္ေသာအေျခအေနမ်ား

၁။ အသက္ ၇၅နွစ္အထက္
၂။ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
၃။ နွလံုးေဖာက္ျခင္း
၄။ ေသြးေၾကာေရာဂါ
၅။ နာတာရွည္ အသည္းေရာဂါ
၆။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
၇။ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕
၈။ ေသြးတြင္း ပိုးဆိပ္တက္ျခင္း
၉။ ေရဓာတ္ အလြန္အမင္း ဆံုးရႈံးျခင္း
၁၀။ ဆီးေရာဂါလကၡဏာမ်ား