အူအတက္ေယာင္ေသာ လူနာအား ျပဳစုျခင္း

၁။ လူနာကို တတ္နိုင္သမၽွ လွုပ္လွုပ္ရွားရွား မျပဳရ
၂။ ခြဲစိတ္မွု ခံယူရနိုင္သျဖင့္ အစာေကၽြးျခင္း၊ ေရတိုက္ျခင္း မျပဳရ။
၃။ ဗိုက္ကို ႏွိပ္ျခင္း၊ မိမိဘာသာ စမ္းသပ္ႏွိပ္နယ္ျခင္း မျပဳရ။
၄။ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ပါ။
၅။ လူနာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူနာ စားေသာက္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေရာဂါျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျပာျပနိုင္သူ
တစ္ေယာက္သာ လူနာေဘးတြင္ အေဖာ္ျပဳသင့္သည္။
ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ လူနာ အစာစားလာျခင္း၊ အရည္ေသာက္ထားျခင္းစေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္
ခြဲခန္းေစာင့္ရျခင္းတို႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ေဆးပုလင္းခ်ိတ္ျခင္း၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ျဖစ္ပါ၍ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔သာ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ၾကေစလိုပါသည္။