တုပ္ေကြးအေၾကာင္း သိေကာင္းေစရာ

တုပ္ေကြးေရာဂါ ကမၻာတြင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရာခ်ီမက ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ပံုမန္အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ရာသီအကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားျပီး သာမန္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေရာဂါျပင္းထန္ကာ အသက္ေသဆံုးနိုင္သည့္အျပင္ လူအမ်ားသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔ေသာ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းကို သာမက တုပ္ေကြးျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားအေၾကာင္းကို သိထားပါက ေရာဂါ၏သေဘာသဘာဝကိုသိရွိျပီး ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

 • တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုသည္မွာ ေလမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။
 • ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူသည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းျဖစ္ပါက နွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကို လံုျခံဳစြာ အုပ္ထားျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးအား မကူးစက္ေအာင္ ကူညီရာေရာက္ပါသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးဟူသည္ အဘယ္နည္း။

 • တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးသည္ အခၽြဲေျမွးမ်ားတြင္ ကပ္ညိွေနထိုင္ေသာ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းဗိုင္းရပ္ပိုး (Orthomyxovirus) အုပ္စုဝင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားအလြယ္ေသးငယ္ျပီး အမ်ိဳးအစားကြဲမ်ားစြာရွိကာ မ်ိဳးရိုးဗီဇအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲနိုင္စြမ္းရွိေသာ ပိုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေပသည္။
 • ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္နွင့္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပြားေသာ ပိုးအမ်ိဳးအစားကြာျခားေလ့ရွိျပီး တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါအားလံုးကို မကာကြယ္နိုင္ပါ။ ဥပမာ။ ။ ကာကြယ္ေဆးတြင္ မပါဝင္ေသာ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာတုပ္ေကြး၊ ဗီဇေျပာင္းသြားေသာ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တုပ္ေကြးကို ကာကြယ္နုိင္စြမ္းမရွိပါ။
 • ႏွစ္စဥ္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေသာ ပိုးအလိုက္ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေနရေလ့ရွိပါသည္။

လူကို ကူးစက္နိုင္ေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးမည္မွ်ရွိပါသနည္း။

 • Orthomyxovirus အုပ္စုေအာက္တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ေခၚ Influenza virus A, B, C, D, Isavirus, Thogotovirus, Quaranjavius စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ေအ၊ ဘီ၊ စီတို႔သာ လူကိုအဓိကကူးစက္ပါသည္။
 • လူကိုသာမက ေက်ာရိုးရွိေသြးေႏြးသတၱဝါမ်ား (ငွက္၊ ဝက္၊ ေခြး၊ လင္းနို႔) တုိ႔ကိုပါ ေရာဂါျဖစ္ေစပါသည္။
 • အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးမွာ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ေအျဖစ္ပါသည္။
 • ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဝက္တုပ္ေကြး၊ လူတုပ္ေကြး၊ ငွက္တုပ္ေကြး အားလံုးတုိ႔သည္ ေရာဂါပိုး ေအမွ ဆင္းသက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ပိုးမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။

မည္သို႔ကူးစက္တတ္ျပီး မည္သို႔ကာကြယ္နိုင္ပါသနည္း။

 • တိရစၦာန္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းရွားပါးေသာ္လည္း ကူးစက္နုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ားကို ကိုယ္တြယ္အစာေကၽြးျပီးတိုင္း လက္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးျခံလုပ္သားမ်ားသည္ ေရာဂါကာကြယ္သည့္ အဝတ္အစား အျပည့္အစံု ဝတ္ဆင္သင့္ပါသည္။
 • ေရာဂါျဖစ္ေနသူ၏ ရူထုတ္ေသာေလမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါရွိသူမွ ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်ေသာအခါ လက္ကိုင္ပုဝါအသံုးျပဳျခင္း၊ ပါးစပ္ႏွင့္ နွာေခါင္းကို လံုျခံဳစြာ ပိတ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ နွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတစ္ပါးအားမကူးစက္ေအာင္ကူညီနုိင္ပါသည္။ ေရာဂါမရွိသူသည္ နွာေခါင္းစည္းအသံုးျပဳနိုင္ေသာ္လည္း ပိုးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားသည္ ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းကို အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။
 • ပိုးနွင့္ ထိေတြ႔ထားေသာ မသန္႔ရွင္းေသာလက္၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္းမွလည္း ကူးစက္နုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါကို ကာကြယ္နိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ လက္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးနုိင္ေသာ္လည္း မိမိထိုးထားေသာပိုးအမ်ိဳးအစားမဟုတ္သည့္ အျခားေသာတုပ္ေကြးပိုးမ်ားကို မကာကြယ္နုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရေပမည္။
 • ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း တို႔ျဖင့္လည္း ကူးစက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်နုိင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)