ပါ၀င္ေသာေဆး-Lactobacillus acidophilus LA 5, Bifidobacterium lactis BB12, inulin powd

ေဆးပံုစံ-ေဖ်ာ္ေသာက္ရေသာေဆးမႈန္႔ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို သက္သာေစရန္၊ အာဟာရစုပ္ယူအားေကာင္းေစရန္၊ နာမက်န္းျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ား အျမန္ နာလန္ထေစရန္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ ထုပ္ တစ္ေန႔ ၁ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)