၀ိိတ္ခ်ရာတြင္ ၾကက္ဥ နွွင့္ ဘဲဥ၏ ကြာျခားခ်က္္

ၾကက္ဥ နဲဲ ့ ၀ိိတ္ခ်တဲ့နည္းဟာ ခုုုတေလာ ေတာ္ေတာ္နာမည္ၾကီးတဲဲ့ Diet နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရတိုမွာ အဆင္ေျပေပမယ့္ ေရရွည္မွာ weight control မလုပ္နိုင္ပါဘူး။ Balanced diet မျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ဥ နဲ ့ ၃ရက္၊ ၁ ပတ္၊ ၂ ပတ္္ ၀ိိတ္ခ်နည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိိပါတယ္။ လိုက္လုပ္္တဲ့ သူေတြလည္္း ရွိပါတယ္္။ တခ်ိဳ ့ကေအာင္္ျမင္ေပမယ့္ တခ်ိိဳ ့ကေတာ့ အဆင္မေျပ ၾကပါဘူး။ တခ်ိိဳ ့ကလည္္း ဒီနည္းေတြ မသံုးေပမယ့္ ၾကက္ဥ က ၀ိတ္က်ေစတယ္ဆိိုျပီး ေျပာၾကပါတယ္။ ၀ိိတ္က်ခ်င္ရင္ ၾကက္ဥ စားဆိိုျပီးေတာင္ ေျပာၾကပါတယ္။ တခ်ိိဳ ့လူေတြကေတာ့လည္း ၾကက္ဥအနွစ္က ကိုလက္စထေရာ မ်ားေစတယ္ဆိုျပီးေတာ့ မစားရဲၾကပါဘူး။ ဒါျဖင့္ ဘဲဥ က်ေတာ့ေရာ ဆိိုျပီး ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဘဲဥ ကိို နွွစ္သက္တဲ့ သူေတြလည္း ရွွိိတာေၾကာင့္ ဘဲဥ နဲ ့ၾကက္ဥ ဘာမ်ား ကြာျခားလဲဆိိိိုတာ သိိခ်င္ၾကပါတယ္။ ဘဲဥက ပိုအားရွိိတယ္ဆိိုျပီးလည္္း ေျပာၾကပါတယ္။ ေသခ်ာသိိရေအာင္္္ ဘဲဥ နဲ ့ ၾကက္္ဥ ရဲ ့ အာဟာရတန္ဖိုး ကြာျခားခ်က္ေတြ ကိုု နွိုင္္္းယွွဥ္္ျပပါမယ္။

ၾကက္္ဥ နဲ ့ဘဲဥ ဆိိုဒ္တူရင္ေတာင္ ဘဲဥ က အာဟာရ ပိုပါပါတယ္။ ၾကက္ဥ အၾကီီး တစ္္္္လံုး နဲ ့ အရြယ္္တူ ဘဲဥ အၾကီး တစ္လံုးကိို နွိိဳင္္းယွွဥ္ျပပါ့မယ္။

ၾကက္္ဥ ဘဲဥ

အေလးခ်ိိိန္္္ ၇၀ g ၇၀ g

ကယ္္္လိိိုရီီီ ၇၂ kcal ၁၃၀ kcal

အသားဓာတ္္ ၆-၇ g ၉ g

ကုိိလက္္္စထေရာ ၂၁၃ mg ၂၀၀ mg

သံဓာတ္ ၀.၉ mg ၂.၇ mg

မီီိးစုန္္းဓာတ္္ ၉၅.၅ mg ၁၅၄ mg

သြပ္္္ဓာတ္္္ ၀.၆ mg ၁ mg

ဆီီလီီနီယမ္္ ၁၅.၈ mcg ၂၅.၅ mcg

ဗီတာမင္ ေအ ၂၄၄ IU ၄၇၂ IU

ဗီီိတာမင္ အီီး ၀.၅ mg ၀.၉ mg

ဗီီတာမင္ B1 ၀.၀၂ mg ၀.၁ mg

ဗီီတာမင္ B2 ၀.၂ mg ၀.၃ mg

ဗီီတာမင္ B6 ၀.၁ mg ၀.၂ mg

ဗီီတာမင္ B9 ၂၃.၅ mcg ၅၆ mcg

ဗီီတာမင္ B12 ၀.၆ mcg ၃.၈ mcg

ဗီီတာမင္ B5 ၀.၇ mg ၁.၃ mcg

ကိိိုလင္္း ၁၂၆ mg ၁၈၄ mg

အိိုမီဂါ ၃ ၃.၇ mg ၇၁.၄ mg

ဒီဇယားကိို ၾကည့္ျခင္္းျဖင့္ ဘဲဥ မွွာ အသားဓာတ္ ပိိုပါ၀င္္ျပီိး က်န္တဲ့ ဗီီီတာမင္္ နဲ ့ သတၱဳဓာတ္္မ်ားပါ ပိိိုမိိိုုပါ၀င္တာ ေတြ ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္္ ၾကက္ဥ ကေတာ့ ပိိို အစားမ်ားျပီီိး လြယ္လြယ္ကူကူရနိုုုင္ပါတယ္။ မိမိနွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္လိိို ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိိဳ ့ကေတာ့ ဘဲဥရဲ ့ အရသာကိို မၾကိိဳက္ၾကတာေၾကာင့္ မစားၾကပါဘူး။

ၾကက္္ဥ ျဖစ္ျဖစ္ ဘဲဥျဖစ္္ျဖစ္ ၀ိတ္က်ေစဖို ့စားရတာ မဟုတ္္ဘဲ အသားဓာတ္္ ၾကြယ္၀တဲ့ အစားအစာ တစ္္ခုလိိုု ့သတ္္မွတ္ျပီး စားတာက ပိိုမွွန္္ကန္ပါတယ္။ ကစီီဓာတ္ နည္းတာေၾကာင့္ တနည္း ၀ိတ္က်တဲ့ ေနရာမွွာလည္္း အေထာက္္အကူေတာ့ ျပဳပါတယ္္။ လူူူတစ္ေယာက္္ တစ္ရက္တာ လိိုအပ္တဲ့ ကိိုလက္စထေရာကေတာ့ ၃၀၀ မီလီီဂ၇မ္ ေအာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကက္ဥ အနွစ္ကိိို တစ္ရက္ တစ္လံုးထက္ ပိိုမစားသင့္ပါဘူး။ ၾကက္္ဥ ဘဲဥ တစ္္လံုးနဲ ့တင္ ၂၀၀ ေက်ာ္္ေနပါျပီီ။ တျခားအစားအစာေတြကလည္း ကိုလက္စထရာ ရေနမွာ ျဖစ္္တာေၾကာင့္ ျဖစ္္ပါတယ္္။
၀ိတ္ခ်ခ်င္္လို ့ျဖစ္ျဖစ္ အသားဓာတ္္ ျပည့္၀ေအာင္္ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကက္္ဥ ဘဲဥ ရဲ ့ ကြာျခားခ်က္္ေတြကိုလည္္္း သိေနျပီီမိိုု ့မိမိိိိကိိုယ္တိုင္္ ခ်င့္ခ်ိိန္စားၾကဖိိုု ့ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀မ်ား ပိုင္္ဆိိိုုင္္ၾကပါေစ။

Dr. Jasmine