ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ GP clinic ေတြမွာ Antibiotic ေပးတဲ့အခါ လူနာကို Complete Course ေသာက္ဖို႔ ဘယ္လို education ေပးလဲဆိုတာရယ္၊
ေဆးကို တစ္ခယတည္း full course အျပည့္ေပးလိုက္လား? အျပင္က ဆက္ဝယ္ေသာက္ခိုင္းလား? Follow-Up ျပန္ခ်ိန္းၿပီးေပးတာလား? ဘယ္လိုနည္းက အထိေရာက္ဆံုးလဲဆိုတာ အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ မ်ွေဝေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။